اسامی شهدای معلم

بوربور - اصغر بیگلی - علی‌ اکبر برجسته - حسن بیات - مسعود بنی ‌هاشمی ‌طبازاده - سیدرسول بوربورعظیمی - امیرحسین بنی ‌بید هندی - امیرحسین باقری - علی ‌اکبر بکان - محمدقلی بهاری - سیدسعید بهادری - داوود بناء - محمدمهدی

 

پورقاسمی - مصطفی پازوکی - نقی پازوکی - محمود پازوکی - مجید پازوکی - نصرالله پازوکی - مسعود پرویزیان - ابراهیم پورقاسمی - محسن پارسیان - جمشید پرورش - محمد پشت ‌مشهدی - ابراهیم تاج ‌الدین - جمال ‌الدین تاجیک - کیوان تاجیک - عباس توسلی - محمود تک ‌زارع - صفر ترک ‌صفایی - بمان علی تاجیک - فریدون تفکرجیرانی - هادی تقی ‌پور - سالار تاجیک - مرتضی طیبی تفرشی - سیدمحمدرضا

 

جنیدی جعفری - محمد جنیدی - محمدحسین جعفری - مسعود جعفری - حسن چمنی - جلال چهارراهی - صمد

 

مرادی - علی حسین حسینی - قاسم حبیبی - محمد حاج ‌مزدرانی - سهراب حاجی مزدرانی - محمدابراهیم حاج ‌جعفری - محمدکریم حسینی - سیدخلیل حاجی ‌آقایی - تقی حجتی - ابوالقاسم حاجی بهرامی - مهدی خلیلی - جعفر خالوئی - محمد خرمن ‌بیز - نوروز خیرآبادی - محمد خشکباری - محمدرضا خرم ‌بخت - بهنام خلیل‌ پور - میرپیمان

 

دینامالی - حمید دهستانی منفرد - حسین دهستانی - مرتضی دانش - محمدعلی درخشانی - حسین ذوقی - ایوب

 

رزاقی - عنایت ‌الله رستمی - رضا رفیعی - بیژن رزاقی - ابوالقاسم رهگذر - احمد روشن‌ چراغ - محمد رحمانی - احمد رنجبرپور - یونس علی رجبی - محمدجعفر زواره رستم‌ آبادی - احمد زارع حصاری - جعفر زارعی ناصرآبادی - محمدرضا زمانی خونای - محمدعلی

 

سید - سیدعباس سلطانی - ماشا‌الله سفیداری - امیر سلیمی - مهدی سلیمی - هاشم سادات - سیدمحمد ساسانی - سعید سمیعی ظفرقندی - محمدابراهیم سیرایی - کریم سیفی - نایب علی سلطانی - احمد سیدمیرزایی - سیدبخش ‌الله سامانی ‌پور - باب‌ الله سمیعی - بهزاد شاه‌ بختی - حسن

/ 0 نظر / 267 بازدید