پى آمدهاى روانى رابطه ى نامشروع

2. کاهش آرامش روانى و افزایش التهاب و اضطراب
برخى صاحب نظران غربى هم چون فروید(20) و راسل،(21) آزادى هاى جنسى را عامل آرامش روانى و زدودن عقده هاى درونى مى دانستند، ولى پس از اجراى فراگیر این راه کار در غرب، شاهد افزایش روزافزون آمار بیمارى هاى روانى، خودکشى و جنایت هاى ناشى از ناکامى هاى جنسى هستیم. بسى روشن است که گسترش محرّک هاى جنسى، انسان را به کام جویى بیشتر مى کشاند و هر گونه شکست در این راه، به آسیب بس بزرگ ترى خواهد انجامید.
استاد شهید مطهرى(رحمه الله) در این باره مى فرماید:
(این نوع روابط) هیجان ها و التهاب هاى جنسى را فزونى مى بخشد و تقاضاى سکس را به صورت یک عطش روحى و خواست اشباع نشدنى درمى آورد. غریزه ى جنسى هم چون آتشى است که هرچه به آن بیشتر خوراک بدهند، شعله ورتر مى شود. در نتیجه، با توجه به این که روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است، اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیرى روح بشر محدود به حدّ خاصى است و از آن پس آرام مى گیرد. هیچ فردى از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنى از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالاخره هیچ دلى از هوس، سیر نمى شود. تقاضاى نامحدود خواه و ناخواه انجام ناشدنى است و همیشه مقرون به نوعى احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوها و به نوبه ى خود منجر به اختلالات روحى و بیمارى هاى روانى مى گردد که امروزه در دنیاى غرب بسیار به چشم مى خورد.(22)

3. پیدایش تنوّع خواهى و اثرگذارى آن بر ازدواج
جوانانى که پیش از ازدواج، رابطه ى نامشروع را تجربه کرده باشند، هنگام ازدواج و انتخاب همسر، به همه به دید شک و دودلى(23) مى نگرند. حتى پس از ازدواج نیز دل کندن از لذت هاى گذشته براى آنان مشکل است و تنوّع طلبى، روان شان را بیمار مى سازد و چه بسا پس از مدتى، دوباره به منجلاب فساد کشیده شوند. ویل دورانت مى گوید:
فساد پس از ازدواج بیشتر محصول عادت هاى پیش از ازدواج است.(24)

4. اثر گذارى رابطه ى نامشروع بر ایمان افراد از نگاه معارف دینى
قرآن کریم و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) با اشاره به پى آمدهاى منفى پیروى از هوا و هوس و شهوت ها، انسان ها را از روى آوردن به آن برحذر داشته اند.
نخستین گام در ایجاد رابطه ى نامشروع، نگاه هاى هوس آلود و چشم چرانى است. به همین دلیل، خدواند در قرآن، افراد با ایمان را از نگاه هوس آلود و شهوانى بازداشته است.(25)سرپیچى از دستور الهى تنها زیان کارى در دنیا و آخرت را در پى دارد و ایمان و معنویت را نابود مى کند. در حدیثى از حضرت على(علیه السلام)چنین آمده است:
حکمت و شهوت در یک قلب جمع نمى شود.(26)
هم چنین در روایت دیگرى فرموده است:
هیچ چیز به اندازه ى چیرگى شهوت، تقوا را از بین نمى برد.(27)
یا این که در حدیث دیگرى از امیرالمؤمنین على(علیه السلام) تصریح شده است:
کسى که با شهوت همراه شود، جان و عقلش بیمار مى شود.(28)
با توجه به آیات قرآن و احادیث معصومین(علیهم السلام) روشن مى شود که انسان در سایه ى پیروى از آموزه هاى نورانى اسلام، به تکامل مى رسد و در صورت سرپیچى از دستورهاى الهى و دست یازیدن به کردار خلاف شرع، از رحمت الهى دور مى شود. آن گاه با خاموش شدن نور الهى در خانه ى وجودش، در جاده ى فساد و تباهى گام مى نهد.

 19. اسلام و ارضاى غریزه ى جنسى، محمدرضا امین زاده، قم، انتشارات در راه حق، 1377، چ 1، ص12.
20. نظریه هاى جمعیّت، چارلز کادور و دیگران، برگردان: احمد رضوانى، بخش سوم، ص 378. براى آگاهى از نظریه هاى فروید و راسل ر.ک: اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا، صص 20 ـ 50.
21. جهانى که مى شناسم، برتراند راسل، برگردان: روح الله عباسى، تهران، شرکت سهامى کتاب هاى جیبى، 1357، ص 70.
22. مسأله ى حجاب، مرتضى مطهرى، قم، انتشارات صدرا، 1374، چ 42، صص 84 ـ 87.
23. مشکلات جنسى جوانان، ناصر مکارم شیرازى، قم، انتشارات نسل جوان، ص 31.
24. لذات فلسفه، ویل دورانت، تهران، نشر دانشجویى، ص 94.
25. بقره، 30 و 31.
26. میزان الحکمة، محمد محمدى رى شهرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، ج 10، ص 386.
27. همان، ج 10، ص 386.
28. همان، ج 10، ص 378.

/ 0 نظر / 7 بازدید