روز کار وکارگر گرامی باد

بوسه بر دستان تو

امروز بوسه بر دستانت، کم ترین نشانه قدردانی ماست که بر دستان پر مهرت می نشانیم دستانی زحمتکش که نان آورند و مهربان، دستانی که بندبند آن حکایت گر سختی ها و رنج هایی است که برایمان حلاوت تلاش و سازندگی دارند. امروز چشم های تو سرشار از عاطفه، هزاران حرف نگفته را در خویش نهان دارند، حماسه عزم تو چون مجاهدان در راه خدا، همان قدر پر ارزش، گران بها و سازنده است. امروز با تقدیم رساترین واژه های سپاس، روزت را گرامی می داریم و دستانت را می بوسیم.

/ 1 نظر / 7 بازدید