شباهتهاى زکات و نماز در قرآن‏

1 - زکات همانند نماز، سیره پیامبران و اوصیاء الهى بوده است؛(1)
2 - زکات همانند نماز، در همه ادیان وجود داشته است؛(2)
3 - زکات همانند نماز، سبب آمرزش گناهان است؛(3)
4 - زکات همانند نماز، در پى دارنده اجر عظیم عندالله است؛(4)
5 - زکات همانند نماز، از نشانه‏ هاى اهل یقین است؛(5)
6 - زکات همانند نماز، از نشانه ‏هاى مؤمنان راستین و سبب رستگارى است؛(6)
7 - زکات همانند نماز، شرط برادرى و اخوّت دینى است.(7)

منبع:http://www.shareh.com

1) ر.ک: سوره مائده (5) آیه 55 ؛ سوره بیّنه (98) آیه 5.
2) ر.ک: سوره انبیاء (21) آیه 73.
3) ر.ک: سوره مائده (5) آیه 12.
4) ر.ک: سوره بقره (2) آیات 110 و 277 ؛ سوره نساء (4) آیه 162.
5) ر.ک: سوره لقمان (31) آیه 4.
6) ر.ک: سوره مؤمنون (23) آیه 1 - 4.
7) ر.ک: سوره توبه (9) آیات 11 و 71.

/ 0 نظر / 40 بازدید